7 Kaidah Utama Fikih Muamalat - DR. Yusuf Qardhawi

Salah satu hal yang penting bagi ulama yang menaruh perhatian besar pada fikih muamalat adalah mencari kaidah- kaidah dan prinsip-prinsip yang mengatur fikih tersebut. Dengan begitu, tidak keluar dari bingkai syariat yang Allah turunkan demi mewujudkan maslahat manusia, baik secara material maupun spiritual, baik sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial, baik di masa kini maupun masa depan. Atau, sebagaimana dikatakan para ulama kita; mashalih al-ibad fi al-ma'asy wa al-ma'ad (demi maslahat para hamba di kehidupan dunia dan akhirat).

Selain memerlukan nash-nash Al-Qur'an dan sunnah yang terpilah-pilah sekaligus terjaga, fikih ini juga memerlukan pengetahuan tentang al-maqashid asy-syar'iyyah (maksud-maksud syariat) ihwal harta benda yang dituju Islam dalam pembuatan undang-undangnya dan pesan-pesan moralnya. penulis telah melakukan studi tentangnya yang kini sedang disiapkan publikasinya.

Nama Kitab 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat
Penyusun Dr. Yusuf Qaradhawi
Alih Bahasa Ferdian Hasmand
Link Download Download 7 Kaidah Utama Fikih Mualamat

Terkait

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url