Profil Singkat Zakaria al-Anshari, Syaikhul Islam Abad ke-15 M.

Profil Singkat

Zakariya  al-Anshari memiliki nama lengkap ainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya Al-Anshari Al-Khazraji As-Sunaiki Al-Qahiri Al-Azhari Asy-Syafi’i lahir pada tahun 824 H, di Sunaikah yang terletak diantara kota Bilqis dan al-Abbasiyah Mesir timur.

Masa kecil beliau penuh dengan keprihatinan, karena ayahnya meninggal dunia ketika ia masih balita sehingga Zakaria kecil hidup hanya bersama ibunya. dicetikan bahwa suatu ketika Syaikh Shalih berkunjung ke Desa Sunaikah, kampung halaman Zakariya, dan mendapati seorang perempuan yang meminta pekerjaan kepadanya, demi keluarganya. Wanita itu tak lain adalah ibu Zakariya.

Syaikh Zakariya wafat pada tanggal 4 Dzulhijjah 926 H/27 November 1520 M dalam usia 100 tahun lebih. Selama itu hidupnya diisi penuh dengan ilmu, pendidikan, dakwah, dan mengajar, hingga ia diuji dengan kebutaan mata.

Guru Zakariya al-Anshari

Imam Zakaria al-Anshari memiliki lebih dari 150 guru yang sangat mempengaruhi dalam keilmuannya. Di antara guru-gurunya yang terkemuka adalah :

 • Ibnu Hajar Al Asqolani
 • Muhammad Bin ar-Rabi dan al-Burhan al-Faqusi al-Bulaisi. Mereka adalah guru yang mengajarkan al-Qur'an kepada Syaikh Zakaria alAnshari sampai menghafalnya
 • Imam Zainuddin Abu an-Na'im Ridhwan Bin Muhammad al-Uqbi asy-Syafi'i, beliau mengajarkan Qira'at Sab'ah, kitab musnad Imam Syafi'i, Shahih Muslim, Sunan Nasa'i dan lainnya
 • Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengajarkan ilmu fiqih, hadist dan ushul
 • Syihabuddin Abu al-Abbas, adalah guru di bidang ilmu faraidh, hisab dan falak serta al-Jabar dan al-Miqat
 • Syamsyuddin Muhammad Bin Ali, guru beliau di bidang ilmu balaghah serta kitab Shahih Bukhari
 • As-Subki Musa Bin Ahmad dan Syamsyuddin Muhammad Bin Ismail
 • Syaikh Zakaria membaca seluruh ilmu fiqh kepada beliau
 • Abu al-Abbas Ahmad Bin Ali al-Intikawi
 • Abu al-fatah Muhammad Bin Ahmad al-Ghazi
 • Abu Hafsah Umar Bin Ali
 • Ahmad Bin Ali adDimyathi
 • Abu al-Farah Abdurrahman Bin Ali at-Tamimi
 • Syaikh Muhammad Bin Umar al-Wasithi al-Ghamri. Mereka semua adalah guru beliau di bidang tashawwuf.

Murid Zakariya al-Anshari

Murid-murid Zakariya al-Anshari sangat banyak. Mereka menyebar di berbagai daerah seperti Hijaz, Syam dan kota-kota lainnya. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah:

 • Ibnu Hajar al-Haitami, pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj
 • Abdul Wahab asy-Sya’rani, dikenal dengan nama Imam asy-Sya’rani
 • Syamsuddin ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhi al-Minhaj
 • Al-Khatib asy-Syarbini, pengarang kitab Mughni al-Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj
 • Nuruddin al-Mahalli
 • Badruddin al-Ghazi
 • Muhammad bin Ahmad al-Hashkafi
 • Badaruddin Hasan bin Muhammad ash-Shafadi.

Karya Zakariya al-Anshari

Di samping itu, Syaikh Zakariya juga menyempatkan waktunya untuk menulis bebrapa kitab. Ia dikenal sebagai penulis syarah dan hasyiyah yang ulung. Ini menunjukkan keluasan dan kedalaman pengetahuannya, sebagaimana tampak dalam karya-karyanya.

Karya-karya Syaikh Zakariya berkisar pada bidang aqidah, fiqih, ushul fiqh, faraidh, manthiq, tasawuf, hadits, nahwu, dan lain sebagainya. berikut kitab karya syaikh Zakariya al-Anshari (beserta link download pdfnya):
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url