Biografi singkat Imam Az-Zarkasyi


KELAHIRAN

Muhammad bin Bihadir bin ‘Abdullah Badr ad-Din Abu ‘Abdillah al-Mishri az-Zarkasyi atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Az-Zarkasyi lahir pada tahun 745 H di Kairo Mesir.

dan beliau wafat pada tahun 794 H. Dikenal sebagai ahli Fiqih dan Ushul Fiqih dari kalangan Mazhab Syafi’i.

PENDIDIKAN

Imam Az-Zarkasyi memulai pendidikannya dengan pergi ke Aleppo untuk menuntut ilmu kepada asy-Syaikh Syihabuddin al-Adzra`i dan juga ia menuntut ilmu ke kota Damaskus untuk mempelajari hadits dengan ulama di kota tersebut. Diantara guru-gurunya adalah Syekh Jamal ad-Din al-Asnawi yang merupakan ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi’i.

GURU-GURU

Imam Az-Zarkasyi belajar kepada para ulama Mesir dan Syam yang terkenal dan beliau senantiasa menyertai (mulazamah) sebagian masyaikhnya, diantara mereka adalah :

 1. Yusuf bin Ahmad (wafat tahun 761 H).
 2. Mughlathaa’iy bin Falih Al-Hanafi (wafat tahun 762 H).
 3. Ismail bin Katsir (wafat tahun 774 H).
 4. Ahmad bin Muhammad bin Jam’ah (wafat tahun 774 H).
 5. Ahmad bin Hamdan Al-Adzra’I (wafat tahun 783 H).
 6. Sirajuddin Al-Balqiniy (wafat tahun 805 H).

Dan diantara guru-guru beliau yang terkenal dan memberikan pengaruh dalam manhaj beliau dalam berilmu adalah :

 1. Jamaluddin Al-Asnawi (wafat tahun 772 H)
 2. Al-Adzra’i
 3. Burhanuddin bin Jama’ah (wafat tahun 790 H).

Dan beliau pun mengambil faidah dari manhaj atau cara Az-Zaila’I dalam sebagian penulisan buku-bukunya.

MURID

Diantara para penuntut ilmu yang mengambil ilmu dari beliau adalah :

 1. Muhammad bin Abdud Da’im bin Musa Al-Barmawi (wafat tahun 831 H)
 2. Umar bin Hujjiy As-Sa’di (wafat tahun 835 H)
 3. Hasan bin Ahmad bin Harami bin Makkiy (wafat tahun 833 H)
 4. Najmuddin bin Haji ad-Dimasyqi (Wafat pada tahun 831 H)

AQIDAH IMAM AZ-ZARKASYI

Imam Az-Zarkasyi adalah beraqidah Asy’ari, ditemui hal itu dalam beberapa kitab Imam Az-Zarkasyi seperti dalam ‘Kitab Luqathatul ‘Ijlaan’, dan ‘Makna Laa ilaa ha illallah’.

Beliau berkata yang maknanya, “Bahwa Imam Az-Zarkasyi tidak menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Ahlussunnah dalam menetapkan perkara-perkara aqidah, bahkan ia meniti jalannya Asya’irah (Asy’ariyah) dalam pembahasan dan diskusi-diskusi masalah-masalah aqidah tersebut”. dan telah dinisbahkan kepada beliau tentang aqidahnya yang asy’ariyah itu pada halaman-halamn pertama pada kitab ‘Al-Azhiyah fi Ahkamil Ad’iyah’.

KARYA-KARYA

Berikut karya-karya beliau beserta link downloadnya :

 1. Kitab Al-Bahru al-Muhith, dalam ilmu ushul fiqih.
 2. Tasyniful Masami' Bi Jam'il Jawami' Li Tajuddin As Subki Download PDF
 3. Kitab Salasil adz-Dzhahab, dalam ilmu ushul fiqih. Download PDF
 4. Kitab Al-Burhan fi `ulum al-Qur’an. Download PDF (jilid 1 - 4)
 5. Kitab I`lanu as-Sajid bi Ahkami al-Masajid. Download PDF
 6. Kitab Al-Ijabah lima Istadrakathu `Aisyah `ala ash-Shahabah. Download PDF, Download PDF Terjemahnya
 7. Kitab At-Tadzkirah fi al-Ahadits al-Musytaharah. Download PDF
 8. Kitab Risalah fi Ma`na Kalimati at-Tauhid Laa Ilaha Illallah.
 9. Kitab Al-Qawa’id fi Furu`i asy-Syafi`iyyah.
 10. Kitab At-Tanqih bi Syarhi al-Jami` ash-Shahih, merupakan Syarh Shahih Bukhari. Download PDF
 11. Kitab Al-Azhiyah fi Ahkamil Ad’iyah. Download PDF
 12. Kitab Takhrij Al-Hadits asy-Syarh al-Kabir li ar-Rafi`i.
 13. Kitab Al-Ghurar as-Safir fima Yahtaju ilaihi al-Musafir.
 14. Kitab al-Mu'tabar fi Takhrij ahadis al-Manhaji wal Mukhtashar. Download PDF
Jika ada link yang rusak silahkan komentar dibawah ya.. terima kasih semoga bermanfaat

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url