Penjelasan Tentang Ilmu Hadits


Perlu diketahui bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah al-Shahihain ialah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Setiap hadis yang diketengahkan oleh Bukhari dan Muslim secara bersamaan melalui satu orang sahabat disebut muttafaq ‘alaih.

Istilah Ushulussittah atau yang dikenali dengan istilah Al-Sittah, mereka adalah Al-Shahihain (Imam Bukhari dan Imam Muslim), Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibnuu Majah. Sedangkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah dikenali dengan istilah al-Arba’ah; setiap mereka memiliki kitab Sunan. Tetapi ada sebagian ulama yang tidak memasukkan Ibnu Majah ke dalam Al-Arba’ah dan menggantikannya dengan Al-Muwaththa’ atau dengan Musnad Al-Darimi.

Berikut ini penjelasan istilah yang digunakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Kitab Ibanatul Ahkam

Al-Sab’ah, terdiri dari pada Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah.

Al-Sittah, terdiri dari Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah.

Al-Khamsah, terdiri dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah.

Al-Arba’ah, terdiri dari Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dan Ibnu Majah.

Al-Tsalatsah, terdiri dari Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa’i.

Muttafaq ‘alaih, terdiri dari Imam Bukhari dan Imam Muslim.

Istilah-Istilah dalam Hadits

Matan adalah isi hadits yang berakhir dengan sanad.

Sanad, mereka adalah periwayat yang menyampaikan kepada matan.

Isnad adalah rentetan sanad hingga sampai kepada matan. Contohnya, dari Muhammad Ibnu Ibrahim, dari ‘Alqamah Ibnu Waqqash, dari Umar Ibnu al-Khatthab, bahwa Nabi (s.a.w) pernah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat.” Sabda Nabi (s.a.w) yang mengatakan “Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niat” disebut matan, sedangkan diri para periwayat disebut sanad, dan mengisahkan rentetan sanad disebut isnad.

Musnad adalah hadits yang isnad-nya bersambung mulai dari awal hingga ke bagian akhir dan ia turut digunakan ke atas kitab yang menghimpun hadits-hadits setiap periwayat secara tersendiri seperti kitab Musnad Imam Ahmad.

Musnid adalah orang yang meriwayatkan hadits sekali gus dengan isnad-nya.

Al-Muhaddits adalah orang yang pakar dalam hadits dan menekuninya secara riwayah dan secara dirayah (pengetahuan).

Al-Hafiz adalah orang yang hafal seratus ribu hadits secara matan dan isnad.

Al-Hujjah adalah orang yang menguasai tiga ratus ribu hadits.

Al-Hakim adalah orang yang menguasai Sunnah dan tidak ada yang dikuasainya melainkan hanya sedikit.

A. Pembagian Hadits (A)

Hadits jika dilihat dari segi thuruq (jalur riwayatnya) terbagi kepada mutawatir dan ahad.

Hadits Mutawatir ialah hadits yang memenuhi empat syarat berikut ini. Pertama, ia diriwayatkan oleh sekumpulan orang yang banyak jumlahnya. Kedua, menurut kebiasaan, mereka mustahil bersepakat dalam kebohongan. Ketiga, mereka meriwayatkannya melalui orang yang sama kedudukannya mulai dari awal hingga ke bagian akhir. Keempat, hendaklah musnad terakhir dari para periwayat berstatus hasan (baik). Hadits mutawatir dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bersifat dharuri, atau dengan kata lain ilmu yang tidak dapat ditolak lagi kebenarannya. Antara contoh hadits mutawatir ialah sabda Rasulullah (s.a.w):

مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مُقْعَدَهُ مِنَ النَّاِر

“Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap sedia menempah tempat duduknya di dalam neraka.”

Hadits ahad ialah hadits yang di dalamnya terdapat kecacatan pada salah satu syarat mutawatir. Hadits ahad dapat memberikan faedah yang bersifat zhanni dan adakalanya dapat memberikan pengetahuan yang bersifat nazhari (teori) apabila disertai dengan bukti yang menunjukkan kepadanya.

Hadits Ahad pula terbahagi kepada tiga bagian, iaitu sahih, hasan dan dha’if.

Hadits Sahih ialah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil, memiliki dhabt (hafalan) yang sempurna, sanadnya muttasil (bersambung dengan sanad berikutnya), tidak mu‟allal (cacat) dan tidak pula syadz (menyendiri). Istilah ‘adil yang dimaksud di sini ialah adil riwayatnya, yakni seorang muslim yang telah aqil baligh, bertakwa, dan menjauhi semua dosa besar. Pengertian adil ini mencakup laki-laki, wanita, orang merdeka dan hamba sahaya. Istilah dhabth ialah hafalan. Dhabit ada dua; pertama, dhabt shadr yang berarti orang yang hafal semua hadits yang diriwayatkan sendiri di luar kepala dengan baik. Kedua, dhabth kitab ialah orang yang memelihara pokok hadits yang dia terima dari gurunya dari segala macam perubahan.

Mu’allal ialah hadits yang terdapat suatu illat (cacat) yang tersembunyi hingga memaksanya perlu untuk diteliti yang lebih mendalam.

Syadz ialah hadits yang tsiqah (orang yang dipercaya) berbeza dengan orang yang lebih tsiqah daripadanya.

Hadits Hasan ialah hadits yang diriwayatkan oleh orang adil, hafalannya kurang sempurna, tetapi sanadnya muttashil, tidak mu’allal, tidak pula syadz. Jika hadits hasan ini kuat kerana disokong oleh adanya satu jalur atau dua jalur riwayat yang lain, maka kedudukannya naik menjadi sahih li ghairihi.

Hadits Dha’if ialah hadits yang peringkatnya di bawah hadits hasan dengan pengertian kerana di dalamnya terdapat kecacatan pada salah satu syarat hasan. Jika hadits dha’if menjadi kuat kerana disokong oleh adanya jalur riwayat yang lain atau oleh sanad yang lain, maka kedudukannya naik menjadi hasan li ghairihi.

Hadits Sahih dan hadits hasan boleh diterima, sedangkan hadits dha’if ditolak dan oleh kerananya, ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah kecuali dalam masalah keutamaan beramal, tetapi dengan syarat status dha‟if hadits tersebut tidak terlalu teruk, permasalahan yang diketengahkan masih termasuk ke dalam pokok syariat dan seseorang yang mengamalkannya tidak meyakininya sebagai perkara yang telah ditetapkan oleh agama, melainkan tujuan mengamalkannya hanyalah mengambil sikap hari-hati dalam beramal.

B. Pembagian Hadits (B)

Hadits jika dilihat dari periwayatnya terbahagi kepada masyhur, ‘aziz dan gharib.

Hadits Masyhur ialah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, tetapi masih belum memenuhi syarat mutawatir. Kadang kala istilah ini diucapkan kepada hadits yang telah terkenal hingga menjadi buah bibir meskipun ia hadits maudhu’.

Hadits ‘aziz ialah hadits yang diriwayatkan oleh dua orang periwayat sahaja, meskipun masih dalam satu thabaqah (tingkatan). Sebab jumlah periwayat yang sedikit pada kebanyakannya boleh dijadikan pegangan dalam bidang ilmu ini.

Hadits gharib ialah hadits yang diriwayatkan oleh seorang periwayat sahaja, meskipun masih dalam salah satu thabaqah. Hadits gharib terbahagi kepada dua macam, iaitu; pertama, gharib muthlaq iaitu hadits yang menyendiri dalam asal sanadnya; kedua, harib nisbi iaitu hadits yang menyendiri pada sanad berikutnya.

C. Pembagian Hadits (C)

Selain itu hadits terbahagi kepada dua bagian, iaitu maqbul dan mardud.

Hadits Maqbul ialah hadits yang dapat dijadikan hujah. Ia adalah hadits yang di dalamnya dipenuhi syarat-syarat hadits sahih atau hadits hasan. Hadits maqbul terbahagi kepada empat bagian, iaitu sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi.

Sahih li dzatihi ialah hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, sempurna hafalannya, muttasil sanadnya, tidak mu‟allal dan tidak pula syadz. Sahih li dzatihi ini memiliki tingkatan yang berbeza-beza menurut perbezaan sifat yang telah disebutkan tadi.

Sahih li ghairihi ialah hadits yang paling sedikit mengandungi sebagian daripada sifat yang ada pada hadits maqbul, tetapi di dalamnya ditemui perkara-perkara yang dapat menyempurnakan kekurangannya itu, misalnya ada hadits yang sama diriwayatkan melalui satu atau banyak jalur selainnya.

Hasan li dzatihi ialah hadits yang dinukilkan oleh seorang yang adil, memiliki hafalan yang kurang sempurna, muttasil sanadnya, diriwayatkan melalui orang yang sama tingkatan dengannya, tidak mu‟allal dan tidak pula syadz.

Hasan li ghairihi ialah hadits yang masih perlu diteliti penerimaannya, tetapi telah dijumpai di dalamnya faktor-faktor yang menguatkan untuk menerimanya seperti hadits yang di dalam sanadnya terdapat orang yang keadaannya masih belum diketahui atau orang yang buruk hafalannya.

Hadits Maqbul pula terbahagi kepada muhkam, mukhtalaf al-hadits, nasikh dan rajih.

Muhkam ialah hadits yang tidak ada hadits lain yang menentangnya.

Mukhfalaf ialah hadits yang didapati ada hadits lain yang menentangnya, tetapi masih ada kemungkinan untuk menggabungkannya.

Nasikh ialah hadits yang datang kebelakangan dan isinya menentang hadits yang seumpama dengannya.

Rajih ialah hadits yang boleh diterima, namun isi kandungannya menentang hadits seumpamanya yang mendahuluinya kerana adanya satu sebab yang mengharuskan demikian, sedangkan usaha untuk menggabungkan di antara keduanya adalah tidak mungkin. Lawan daripada rajih ialah marjuh.

Hadits mardud ialah hadits yang di dalamnya tidak dipenuhi syarat-syarat sahih dan tidak pula syarat-syarat hasan. Hadits mardud ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ia terbahagi kepada dua bagian; pertama, mardud kerana adanya keguguran pada sanadnya; kedua, mardud kerana adanya kecacatan pada diri para periwayatnya. Hadits mardud kerana adanya keguguran pada sanadnya terbahagi kepada lima, iaitu mu’allaq, mursal, mu’adhdhal, munqathi’ dan mudallas.

Mu’allaq ialah hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang periwayat. Termasuk ke dalam hadits mu’allaq adalah hadits yang seluruh sanadnya dibuang.

Mursal ialah hadits yang dinisbahkan oleh seorang tabiin terus kepada Nabi (s.a.w).

Mu’adhdhal ialah hadits yang gugur dari dua orang periwayat secara berturut-turut.

Munqathi’ ialah hadits yang gugur dari seorang atau dua orang periwayat, tetapi tidak berturut-turut.

Mudallas ialah hadits yang terdapat keguguran di dalamnya, tetapi tersembunyi, sedangkan ungkapan riwayatnya menggunakan istilah ‘an (dari). Contohnya, seseorang menggugurkan nama gurunya lalu menukil dari orang yang lebih atas dari gurunya dengan menggunakan ungkapan yang seolah-olah memberikan pengertian kepada si pendengar bahwa itu dinukil secara langsung dari orang yang di atas gurunya itu; contoh ini disebut dengan mudallas al-isnad.

Ada juga nama gurunya itu tidak digugurkan, sebaliknya gurunya itu digambarkan dengan sifat yang tidak dikenali; contoh seperti ini disebut sebagai mudallas al-syuyukh.

Ada ketika dia menggugurkan seorang periwayat dha’if di antara dua orang periwayat yang tsiqah (terpercaya); contoh ini disebut sebagai mudallas al-taswiyah.

Hadits Mardud kerana adanya kecatatan terbahagi kepada empat, iaitu: maudhu’, matruk, munkar dan mu’allal.

Maudhu’ ialah hadits yang periwayatnya berdusta di dalam dalamnya.

Matruk ialah hadits yang cacatnya disebabkan oleh periwayat yang dicurigai sebagai orang yang berdusta.

Munkar ialah hadits yang cacatnya kerana kebodohan si periwayatnya atau kerana kefasikannya.

Mu’allal ialah hadits yang cacatnya disebabkan oleh aib yang tersembunyi, tetapi zahirnya selamat dan tidak menampakkan aib.

Termasuk ke dalam kategori hadits cacat ini ialah hadits yang disebabkan idraj. Hal ini dua bagian, yakni Mudraj Matan dan Mudraj Isnad.

Mudraj Matan ialah hadits yang di dalamnya ditambah sebagian lafaz oleh periwayatnya, baik di bagian awal, bagian tengah ataupun pada bagian akhirnya. Ada kalanya ia bertujuan untuk mentafsirkan lafaz yang gharib (susah difahami), seperti yatahannatsu (yata’abbadu) yang artinya beribadah.

Mudraj Isnad ialah hadits yang di dalamnya ditambah isnadnya, seperti menghimpun beberapa sanad dalam satu sanad tanpa sebarang penjelasan.

Termasuk ke dalam pengertian cacat ialah qalb, yakni hadits maqlub atau hadits songsang disebabkan seorang periwayat bertentangan dengan periwayat lain yang lebih kuat daripadanya kerana mendahulukan atau mengakhirkan sanad atau matan.

Termasuk pula ke dalam pengertian cacat ialah idhthirab, yakni hadits mudhtharib, iaitu hadits yang periwayatnya bertentangan dengan periwayat lain yang lebih kuat daripadanya dalam sanad atau matan atau dalam kedua-duanya sekali, tidak ada murajjih (faktor yang dapat memastikan mana satu yang lebih kuat di antara keduanya), sedangkan usaha menggabungkan di antara keduanya merupakan perkara yang tidak dapat dilakukan.

Termasuk ke dalam pengertian cacat ialah tashhif, yakni hadits mushahhaf dan tahrif, yakni hadits muharraf. Hadits mushahhaf ialah cacat yang ada padanya disebabkan seorang periwayat bertentangan dengan periwayat lain yang lebih kuat dalam masalah titik. Jika percanggahan itu dalam masalah baris atau harakat, maka ia disebut hadits muharraf.

Termasuk ke dalam pengertian cacat ialah jahalah yang juga disebutkan ibham, bid’ah, syudzudz dan ikhtilath.

Mubham ialah hadits yang di dalamnya ada seorang periwayat atau lebih tetapi tidak disebutkan namanya.

Mubtadi’ ialah jika perbuatan bid’ahnya menyebabkan kekufuran, maka periwayatnya tidak boleh diterima, namun jika perbuatan bid’ahnya menyebabkan kefasikan, sedangkan periwayatnya orang yang adil dan tidak menyeru kepada bid’ah tersebut, maka haditsnya boleh diterima.

Syadz ialah hadits yang seorang periwayat tsiqah bertentangan dengan periwayat yang lebih tsiqah daripadanya. Kebalikan hadits syadz ialah hadits mahfuzh, iaitu hadits yang seorang periwayat tsiqah bertentangan dengan hadits periwayat lain yang status tsiqah-nya masih berada di bawahnya.

Mukhtalath ialah hadits yang periwayatnya yang hafalannya buruk disebabkan otaknya mengalami gangguan, misalnya, akibat pengaruh usia yang telah lanjut. Hukum haditsnya boleh diterima sebelum akalnya terganggu hingga hafalannya menjadi buruk, namun jika akalnya sudah terganggu maka haditsnya tidak boleh diterima. Jika tidak dapat dibezakan antara zaman sebelum otaknya terganggu dengan zaman sesudahnya, maka kesemua haditsnya mesti ditolak.

Baca Juga : Najis

D. Pembagian Hadits (D)

Hadits jika dilihat dari segi matan dan sanad terbahagi kepada marfu’, mauquf, maqthu’, ‘alin muthlaq, ‘alin nisbi dan nazil.

Marfu’ ialah hadits yang disandarkan kepada Nabi (s.a.w), sama ada secara terang-terangan ataupun secara hukum.

Mauquf ialah hadits yang sanadnya hanya berhenti kepada seorang sahabat tanpa adanya tanda-tanda yang menunjukkannya marfu’, sama ada secara ucapan maupun perbuatan.

Maqthu’ ialah hadits yang sanadnya hanya terhenti kepada seorang tabi’in.

‘Alin Muthlaq ialah hadits yang bilangan periwayatnya sedikit jika diban-dingkan dengan sanad yang lain, dan sanadnya sampai kepada Nabi (s.a.w), lawannya hadits „alin muthlaq adalah hadits nazil muthlaq.

‘Alin Nisbi ialah hadits yang periwayatnya sedikit apabila dibandingkan de-ngan sanad yang lain dan berakhir kepada seorang imam yang terkenal, seperti Imam Malik, Imam al-Syafi’i, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Lawannya ialah hadits nazil nisbi, tetapi hadits „alin nisbi lebih mendekati sahih kerana kemungkinan kesalahannya masih sedikit, berbeza dengan hadits nazil nisbi. Hadits ini tidak disukai melainkan kerana ada keistimewaan khusus yang ada padanya.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url